ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู จัดทำโดย นายณัฐณรงค์ โสสว่าง คบ.2 คอมพิวเตอร์ศึกษา รหัสนักศึกษา 534144008

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
     ความหมายความสำคัญองค์ประกอบและพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การประมวลผลข้อมูล  ฐานข้อมูล  การจัดการและการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต  การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย ฯลฯ สำหรับการพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู

วัตถุประสงค์
     1.  อธิบายกำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
     2.  เล่าประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างย่อ ๆ ได้
     3.  บอกความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีและการสื่อสารได้
     4.  ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่้ใช้ในชีวิตประจำวันได้
     5.  อธิบายถึงกระแสโลกาภิวัติน์ของเทคโนโลยีและสารสนเทศได้
     6.  ยกตัวอย่างบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

เนื้อหา
     หน่วนที่  1.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     หน่วนที่  2.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     หน่วนที่  3.  คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
     หน่วนที่  4.  ซอฟต์แวร์  (Software)
     หน่วนที่  5.  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
     หน่วนที่  6.  อินเทอร์เน็ต
     หน่วนที่  7.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน
    หน่วนที่   8.  จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงาน

2 ความคิดเห็น: